Giảng Võ, Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Giá: ~ 0 tỷ

0
0
1 m²

Lãi suất vay ưu đãi: 0 %/năm

Vốn tự có tối thiểu: 0 tỷ

Hà Đông, Hanoi, Việt Nam

Giá: ~ 0 tỷ

0
0
1 m²

Lãi suất vay ưu đãi: 0 %/năm

Vốn tự có tối thiểu: 0 tỷ

101 Xuân La, Hà Nội, Việt Nam

Giá: ~ 0 tỷ

0
0
1 m²

Lãi suất vay ưu đãi: 0 %/năm

Vốn tự có tối thiểu: 0 tỷ