Công cụ tính số tiền có thể vay

triệu đồng/tháng
triệu đồng
%/năm
năm

Số tiền có thể vay

1.350.000.000 ₫

Giá trị ngôi nhà của bạn

2.350.000.000 ₫

57.45%
Vốn tự có
Số tiền có thể vay